Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Koceljevačke novosti


 Socijalna zaštita

 

      Informator o radu Centra za socijalni rad Koceljeva - DOWNLOAD

      Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja - DOWNLOAD

      Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen/odbačen zahtev
      za pristup informaciji - DOWNLOAD

      Žalba kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti po zahtevu
      tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave) - DOWNLOAD

      Centar za socijalni rad "Koceljeva" je specijalizovana ustanova u sistemu socijalne zaštite, koji vrši zaštitu prava i interesa građana Koceljeve i njihovih porodica, čime neposredno ostvaruje različite vidove njihove socijalne i pravne zaštite.
Centar za socijalni rad "Koceljeva",Koceljeva osnovan je 25.04.1988. godine.
Centar za socijalni rad "Koceljeva",Koceljeva je član Asocijacije centara za socijalni rad Srbije, koja je osnovana 18.06.2003. godine, a ciji je cilj udruživanje i povezivanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa zaposlenih u socijalnoj zaštiti i kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima.

DELATNOST

      Centar je višefunkcijonalna ustanova socijlne zaštite, koji predstavlja bazu stručnog rada i usluga u socijalnoj zaštiti, jer se preko centra ostvaruje najveći deo stručnih aktivnosti ciji je zadatak da se putem usluga socijalnog, pedagoškog, psihološkog, pravnog i drugog stručnog rada zadovoljavaju socijalno-zaštitne potrebe,sprečavaju uzroci i otklanjaju posledice socijalnih i porodičnih problema.
Delokrug centra za socijalni rad ostvaruje se realizovanjem u praksi njegovih osnovnih funkcija:

* neposredno ostvarivanje socijalne zaštite građana i njihovih porodica
* ostvarivanje funkcije organa starateljstva
* praćenje i proučavanje socijalnih problema i potreba
* koordiniranje aktivnosti na sprovodenju socijalne zaštite i socijalnog rada u opštini i sl.

      Osnova za ostvarivanje prava u oblasti socijalne zaštite je Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana. U clanu 9. predviđena su sledeća prava:

1. Materijalno obezbeđenje
2. Dodatak za pomoć i negu drugog lica
3. Pomoć za osposobljavanje za rad
4. Pomoć u kući, dnevni boravak, smeštaj u ustanovu, smeštaj u drugu porodicu
5. Usluge socijalnog rada
6. Oprema korisnika za smeštaj u ustanovu ili smeštaj u drugu porodicu
7. Jednokratne pomoći

      U odnosu na predviđena prava, regulisano je da su materijalno obezbeđenje, dodatak za pomoć i negu drugog lica, pomoć za osposobljavanje za rad, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu i usluge socijalnog rada, u vršenju javnih ovlašcenja od opšteg interesa i u njihovom finansiranju stara se Republika.
Pored ovih prava realizuju se tzv. proširena prava u koja spadaju: jednokratne pomoći, pomoć u naturi, kupovina lekova, rešavanje stambenih pitanja, pravo na privremeni smeštaj u prihvatilište ili prihvatnu stanicu i sl. i o njihovom finansiranju stara se opština Koceljeva.
U svom radu centar primenjuje Porodični zakon, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, kao i druge zakone i pravilnike u zavisnosti od problematike slucaja.

KORISNICI

CSR "Koceljeva" pruža zaštitu:

Deci i omladini:

- bez roditeljskog staranja
- socio-materijalno ugroženoj
- iz porodica sa poremećenim odnosima
- iz razvedenog braka
- sa poremećajima u društvenom ponašanju
- i drugoj deci kojima je zaštita neophodna

Odraslim licima:

- sa asocijalnim ponašanjem
- sa fizickim i psihičkim smetnjama
- bez sredstava za život
- sa porodičnim problemima ili brakorazvodnom sporom, razvedeni ili samohrani i druga odrasla lica

Ostarelim licima:

- bez porodičnog staranja
- bez sredstava za život
- teže hronicno obolelim ili invalidnim licima
- sa porodičnim i drugim egzistencijalnim problemima

Tabelarni pregled ukupnog broja korisnika po godinama:

Godina
Broj korisnika
Lančani indeks
2001
669
-
2002
706
1,06
2003
605
0,86
2004
698
1,15
2005
705
1,01

Kretanje broja korisnika prema obeležju starosti:

Starosna grupa
2004
2005
Indeks 2004/2005
broj
%
broj
%
Deca i oml.
274
39
287
41
1,05
Odrasli
320
46
326
46
1,02
Ostareli
104
15
92
13
0,88
UKUPNO:
698
100,0
705
100,0
/

 

 


Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matičar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vožnje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587