Саобраћај и везе

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМ НАСЕЉА КОЦЕЉЕВА

 

1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА САОБРАЋАЈНОГ СИСТЕМА

 

Саобраћајна инфраструктура као елемент повезивања и функционисање простора и привреде развоја у њему, треба да омогући ефикасно и рационално вршење транспортног рада коији ће уследити као израз задовољења потреба за превожењем људи и добара.

До данас, до 2006. година друмски саобраћај је био основни вид транспорта људи и добра и вероватно да ће овај статус задржати још дужи низ годнина, бар што се тиче транспорта људи и добара на подручју општине Коцељева.

Развој саобраћаја увек прати друштвено-економски и привредни развој одређеног подручја, на жалост, ове области су последљих година, најблаже речено, имале силазну линију развоја што је за последицу имало деградацију постојеће саобраћајне инфраструктуре и јако волонтерски, да некажемо само стихијски њен даљи развој (неплански, без пројектне документације и веома често без решених имовинско-правних односа).

Све ово данас нас је довело у позицију да уместо да нам саобраћајна инфраструктура општине Коцељева буде један од елемената развоја постане праг развоја, о који ћемо се још дуго времена саплитати.

Постојање жиле куцавице - магистралног пута М-21, три регинална пута и завидна покривеност територије општине мрежом путева нижег ранга, свакако представља и елемент развоја општине.

А где је тај наш праг лако ћемо уочити ако погледамо прво у каквом је стању коловоз магистралног пута М-21, шта је изграђено уз овај магистрални пут, а шта није, а могло је, колико километара регионалних путева има асфалтни застор, 84,6% и у каквом јестању, дешава се да на локалним путевима имамо судски нерешиве проблеме, а да на некатегорисаним путевима и улицама имамо још нерешене имовинско-правне односе и на крају, а можба би могао прескочити и коју степеницу више, наш однос или боље рећи бонтон према нашим путевима.

 

 1.1. Саобраћајно - географски положај

 

Територија општине Коцељева обухвата површину од 25727 hа. Простире се у северо-западном делу Републике Србије, у Подрињско-Колубарском региону. Са севера је ограничена општинама Шабац и Владимирци, са истока општином Уб, са југа општинама Ваљево и Осечина и на западу општином Крупањ. Изузетна повољност географског положаја насеља Коцељева огледа се и у саобраћајној повезаности са Општинама у окружењу. Кроз Коцељеву пролазу магистрални пут од Шапца према Ваљеву одакле један крак продужава за Пожегу - Ужице - Златибор до Јадрана, други крак излази код Ћелија на Ибарску магистралу, док трећи крак од Ваљева продужава на запад према Лозници.

Осим ових путних праваца значај а н је путни правац Коцељева - Доње Црниљево који код Галовића излази на пут Шабац - Осечина.

Подручје општине нема непосредну везу са мрежом железничких пруга.

 

1.2. Aнализа постојеће мреже саобраћајница

Концепт основне ули ч не мре ж е опредељен је везама којима се територија насеља отвара према окру ж ењу . Улична мрежа Коцељеве се логички и функционално надовезује на мрежу магистралних, регионалних и локалних путева.

Путну јавних путева на територији општине чине магистрални пут М -21, три регионална правца Р-206, Р207. и Р-208, мрежа од 14 општинских (локалних ) путева, улична мрежа и мрежа некатегорисаних путева.

 

Путна мрежа на територији општине Коцељева по категоријама

 

Ред

број

Категорија

пута

Дужина

(км)

Савремени

Коловоз

(км)

Туцаник

(км)

Шљунак

(км)

Земља

(км)

% путева са

савременим

коловозом

1.

Магистрални

22

22

 

 

 

100 %

2.

Регионални

51,2

43,3

7,9

 

 

84,6 %

3.

Општински

55,4

29,5

25,9

 

 

53,2 %

4.

Улице у насељима

15,8

8, 8

7, 0

 

 

5 5 , 7

5.

Некатегорисани

693,7

 

245

 

448,7

 

Укупно

838,1

10 3 , 6

285,8

 

448,7

12,36

♦ Магистрални путеви

Ред.

број

Број

пута

П У Т Н И П Р А В А Ц

Дужина (км)

Укупно

Саврем.

коловоз

1.

М 21

 

Граница општине- Драгиње-Коцељева-Дружетић-граница општине Уб

22

22

 

УКУПНО:

22

22

♦ Регионални путеви

Ред.

број

Број

пута

П У Т Н И П Р А В А Ц

Дужина (км)

Укупно

Саврем.

коловоз

1.

Р 206

Зукве – Коцељева – Комино брдо

 

22,4

22,4

2 .

Р 207

Крнуле – Драги њ е – Каменица -Миличиница

16,5

13,5

3 .

Р 208

Граница општине Владимирци - Доње Црниљево - граница општине Осечина

12,3

7,4

 

УКУПНО:

51,2

43,3

♦ Општински путеви

Ред.

број

Број

пута

П У Т Н И П Р А В А Ц

Дужина (км)

Укупно

Саврем.

коловоз

1.

О - 1

Коцељева – Свилеува-Баталаге - Тулари

 

12,9

11,9

2 .

О - 2

Магистрални пут М-21 (Вила леска)- Брдарица (Белег) – центар Брдарице –Регионални пут Р-207

8,0

-

3 .

О - 3

Коцељева – Бресница - Влашчић

5,7

4,2

 

4.

О - 4

Коцељева- Суботица- Коњски гроб

5,7

-

5.

О - 5

Регионални пут Р-206-Ћуковине- Градојевић-Регионални пут Р-208

5,9

2,5

6.

О - 6

Свилеува (Ерина кућа)-Баталаге-Новаци (долином реке Тамнаве)

4,1

-

7.

О - 7

Локални пут Л-1 – Баталаге (школа)

2,5

2,5

8.

О - 8

Магистрални пут М-21 - Дружетић (школа)

2,7

2,7

9.

О - 9

Магистрални пут М-21 (Липовица)- М.Бошњак (школа)

2,1

2,1

10.

О - 10

Општински пут О-2 (Белег) – Јазовник (граница општине Коцељева)

3,4

1,7

11.

О -11

Регионални пут Р206 – Голочело (школа)

0,5

-

12.

О -12

Регионални пут Р206 – Галовић (откупна станица)

1,9

1,9

13.

О -13

Општински пут О-1 – Јазовник (граница општине Коцељева)

3,98

-

 

14.

 

О -14

Регионални пут Р-206 – Љутице (школа)

0,12

-

 

УКУПНО:

5 9,5

29,5

Укупна дужина мреже некатегорисаних путева који су уписани у катастар непокретности је 693,7 км.

 

Основни путни правци прилазу Коцељеви су следећи :

 • М – 21 Ваљево - Шабац
 • Р – 206 Коцељева - Уб
 • Л – 1 Коцељева - Свилеува
 • Л – 3 Коцељева - Бресница

Магистрални пут М-21 кроз Општину Коцељева се простире у дужини од 22 km . Улична мрежа града је повезана са магистралним путем М-21 преко три саобраћајна чвора, од којих је један денивелисан, а два су у новоу.

Регионални пут Р-206 кроз Општину Коцељева се простире у дужини од 22,4 km почев од Зукава преко Коцељеве до Коминог брда. Део регионалног пута пролази кроз насељено место Коцељева следећим улицама: Убски пут, VI личке дивизије и Јована Цвијића.

Локални пут Л-1се простире у дужини од 12 , 9 km од Коцељеве до Свилеуве и Баталага до Тулара , а кроз насељено место Улицом Луке Лазаревића .

Локални пут Л-3 простире у дужини од 5,7 km од Коцељеве преко Бреснице до Влашћића , а кроз насељено место Улицом Жиће Димитријевића .

У техничком погледу сви прилазни путеви су покривени асфалтним коловозним застором.

Регионални путеви пројектовани су са рачунском брзином од 50 – 60 km / h , док је магистрални пут са рачунском брзином од 80 km / h .

Пропусна моћ улазно – излазних путних праваца је за регионалне путеве 600-800 возила /h , а за локалне 480 возила/h у оба смера кретања.

Основну уличну мрежу у Коцељеви чине саобраћајнице које се надовезују на мрежу улазних магистралних регионалних и локалних путева. Улична мрежа града је повезана са магистралним путем М-21 преко три саобраћајна чвора, од којих је један денивелисан, а два су у нивоу. Овакво решење омогућава контролу приступа на транзитну саобраћајницу и повећање општег нивоа безбедности саобраћаја.

Примарне градске саобраћајнице имају функцију да повежу шира градска подручја као и да остваре везу ужег градског подручја са улазно – излазним правцима. Примарну мрежу саобраћајница чине : градска магистрала (део магистралног пута М-21), Немањина улица и улица VI личке дивизије. Укупна дужина примарних градских саобраћајница на територији насеља износи 7,16 km .

Улога секундарних градских саобраћајница је да повежу градска подручја и да прикупљају саобраћајне токове са терцијалних саобраћајница и омогуће њихово уливање у саобраћајне токове на мрежи примарних саобраћајница.

Секундарну мрежу саобраћајница чине следеће улице: 23. септембра, Десанке Максимовић, Жиће Димитријевића, Јанка Веселиновића, Јована Цвијића, Карађорђева, Косовска, Крајишка, Луке Лазаревића, Милована Глишића, Миће Станојловића, Николе Ђукића, Омладинска, Првомајска, Проте Матеје Ненадовића, Убски пут, Борачка, Војводе Степе, Вука Караџића, Дише Атића, Доситејева, Драгана Максимовића, Душанова, Југ Богданова, Лазе Лазаревића, Ловачка, Љутице Богдана, Милана Гавриловића, Мишарска, Нушићева, Осме црногорске бригаде, Подгорска, Расничка, Стојана Новаковића, Тамнавски пут, Теслина, Устаничка, 1300 каплара и Церска.

Укупна дужина секундарних саобраћајница 7,25 км.

Све остале саобраћајнице сврстане су у терцијалне.

Саобраћајни токови на терцијарној мрежи градских саобраћајница су по карактеру изворно – циљни и малог интезитета.

Окосницу уличне мреже чини Немањина улица, иначе део старог магистралног пута Шабац – Ваљево, који се пружа у правцу север – југ. Просечна регулациона ширина ове саобраћајнице износи око 18 m . Улица је покривена асфалтним коловозним застором, без одговарајуће пратеће инфраструктуре.

Са леве и десне стране су тротоари у лошем стању, и траке зеленила. Стога је неопходна реконструкција главне градске саобраћајнице, при чему је неопходно обезбедити минималну ширину саобраћајних трака од 3,20 м по смеру. Потребно је изградити и кишну канализацију. Остале улице су изграђене од савремених материјала, а имају функцију сабирних и стамбених саобраћајница секундарног и терцијарног типа. Ипак, нису све покривене асфалтом и немају све решено одводњавање, као ни уличну расвету.

У насељеном месту Коцељева постоји 51 раскрсница од којих су 32 раскрснице регулисане вертикалном сигнализацијом. Деветнаест раскрсница није регулисано ни једним видом сигнализације. У насељу нема раскрсница на којима је саобраћај регулисан светлосном сигнализацијом.

Хоризонтална сигнализација је примењена само на неким сегментима мре ж е . У веома лошем је стању, не обнавља се и у већини случајева уопште не постоји. Разделне линије, ивичне линије, зауставне линије, пешачки прелази, стрелице за усмеравање на терторији насеља Коцељева би требало обновити.

Вертикална сигнализације је у односу на хоризонталну у релативно добром стању међутим постоји потреба за постављањем већег броја саобраћајних знакова који би допринели квалитетнијем функционисању саобраћаја.

Одржавање саобраћајне сигнализације је у надлежности Општинске управе – оделења за привреду и јавне службе, а радове изводи предузеће коме исти буду поверени на основу Уговора.

 

1.3. Паркирање

 

У насељу је изграђено и уређено недовољно јавних паркинг повина које не одговарају потребама Коцељеве . У наредној табели набројана су јавна паркиралишта у насељу Коцељева.

Табела1. Списак јавних паркиралишта

Редни број

Локација јавног паркиралишта

Број паркинг места

Начин паркирања

1.

Улица Н. Ђукића- код Аутобуске станице

21

Управно 90 о

2.

Карађорђева – код ПС Коцењева

11

Косо 60 о

3.

Прилаз Општини из Карађорђеве улице

11

Управно 90 о

4.

Код зграде Општине до парка

7

Управно 90 о

5.

Немањина улица – код робне куће

13

Управно 90 о

6.

Немањина улица – код Агробанке

5

Управно 90 о

7.

Немањина улица – преко пута Општине

28

Косо 60 о

8.

Немањина улица – код парка Дома културе

22

Управно 90 о

9.

Немањина улица – код Дома здравља

20

Управно 90 о

10.

Немањина улица – прилаз стамбеној згради 95

3

Подужно

11.

Омладинска – код зграде електродистрибуције

15

Управно 90 о

12.

ВИ. личке дивизије – код '' Воћар '' Коцељева

19

Управно 90 о

УКУПНО

175

У насељу Коцељева је изграђено и уређено 175 паркинг места на 12 јавних паркиралишта што је недовољно за ову величину насеља. У појединим улицама у насељу дозвољено је паркирање на коловозу као што је случај у једном делу Немањине улице због чега је отежан проток саобраћаја.

У осталом делу насеља привремено стационирање саобраћаја се обавља на деловима коловоза и тротоара што умањује ефикасност одвијња саобраћаја . Поједини од усвојених урбанистичких планова решавају локална питања стационирања саобраћаја , али већина њих није реализована .

Узимајући у обзир развијеност централних градских функција линеарно дуж Немањине улице , неопходно је обезбедити одговарајћи број паркинг места .

 

1.4. Јавни превоз путника

 

Пријем и отпрема путника одвија се са аутобуске станице за приградски и међуградски превоз путника која се налази у Улици Николе Ђукића. Површина парцеле је 0,21 h а од чега објекат заузима 0,027 h а. Аутобуска станица располаже са са 7 аутобуских перона који су долазни и полазни тако да у једном часу може да се отпреми и допреми 32 аутобуса .

Са аутобуске станице у Коцељеви свакодневно саобраћа осам превозника са 72 поласка према 8 одредишта приказаних у наредној табели.

Табела 2. Поласци са аутобуске станице у међумесном линијском превозу путника

Редни број

Одређени правац

Број полазака у току дана

1.

Београд

13

2.

Београд (Уб)

2

3.

Ваљево

16

4.

Шабац

15

5.

Д. Црниљево

5

6.

Баталаге

4

7.

Дружетић

16

8 .

Уб

1

УКУПНО ПОЛАЗАКА

72

Транзитне линије које се заустављају на АС ”Коцељева” су:

 • Шабац – Коцељева - Ваљево
 • Београд - Коцељева - Доње Црниљево
 • Нови Сад – Коцељева - Ваљево
 • Ниш – Коцељева - Шабац
 • Београд – Коцељева - Владимирци

Локација аутобуске станице опредељује начин вођења аутобуског саобраћаја до магистралног пута М-21 следећим саобраћајницама :

 

 • Аутобуска станица – М-21 – Шабац:
 • Улицом Немањином
 • Улицом VI личке дивизије

 

 • Аутобуска станица – М-21 – Ваљево:
 • Улицом Немањином
 • Улицом Миће Станојловића

 

Уколико је Немањина улица услед ванредних околности затворена за саобраћај аутобуси се воде Карађорђевом и Душановом улицом.

Локални аутобуски саобраћај у Општини Коцељевља обављају Предузеће за превоз путника и робе и туристичке услуге '' ЕУРОТРАНС-ТУРС '' Д.О.О. Коцељева, Предузеће за транспорт, трговину и услуге ''ШЕВИЋ – ТУРС '' Д.О.О. Владимирци и Предузеће у приватној својини за туристичко посредовање и превоз путника и робе у друмском саобраћају '' Тамнава Тоурс '' д.о.о. из Коцељеве.

 

 

Линије локалног аутобуског саобраћаја у приградском линијском превозу путника су следеће :

 

Предузеће за превоз путника и робе и туристичке услуге '' ЕУРОТРАНС-ТУРС '' Д.О.О. Коцељева ;

- Коцељева – Ш.Каменица – Д.Црниљево ;

- Коцељева – Свилеува – Баталаге .

- Дружетић – Коцељева – Драгиње – Рашића кућа ;

- Баталаге – Коцељева – Драгиње – Рашића кућа ;

- Дружетић (кафана) – Коцељева - Драгиње ;

- Коцељева – Д. Крај – Зукве ;

- Коцељева - Ш. Каменица – Драгиње – Коцељева ;

- Коцељева – Ћуковине – Д. Црниљево.

 

Предузеће за транспорт, трговину и услуге ''ШЕВИЋ – ТУРС '' Д.О.О. Владимирци ;

 

- Д.Црниљево - Коцељева и

- Баталаге – Коцељева

 

Предузеће у приватној својини за туристичко посредовање и превоз путника и робе у друмском саобраћају '' Тамнава Тоурс '' д.о.о. из Коцељеве

 

 • Коцељева - Д. Црниљево

 

Општинска управа Коцељева – одељење надлежно за послове саобраћаја води регистар оверених редова вожње у приградском линијском превозу путника на територији општине Коцељева за текућу годину.

Регистар оверених редова вожње је приказан у следећој табели :

Ред.

број

Назив превозника

Назив линије

Број полазака на линији

Рок важења реда вожње

 Напомена

1.

Предузеће за превоз путника,

робе и туристичке услуге

''ЕУРОТРАНС-ТОУРС'' Д.О.О КОЦЕЉЕВА

Коцељева --

Ш.Каменица -Д.Црниљево

1 8

01.06.2005

до

31.05.2006

 

--

 

2.

Предузеће за превоз путника,

робе и туристичке услуге

''ЕУРОТРАНС-ТОУРС'' Д.О.О КОЦЕЉЕВА

Коцељева --

Свилеува –

Баталаге

13

01.06.2005

до

31.05.2006

 

--

 

3.

Предузеће за превоз путника,

робе и туристичке услуге

''ЕУРОТРАНС-ТОУРС'' Д.О.О КОЦЕЉЕВА

Дружетић –

Коцељева –

Рашића кућа

5

01.06.2005

до

31.05.2006

 

 

--

4.

Предузеће за превоз путника,

робе и туристичке услуге

''ЕУРОТРАНС-ТОУРС'' Д.О.О КОЦЕЉЕВА

Баталаге –

Коцељева –

Рашића -кућа

3

01.06.2005

до

31.05.2006

 

--

 

5.

Предузеће за транспорт,трговину

и услуге ''ШЕВИЋ-ТУРС'' Д.О.О. Владимирци

Д.Црниљево – Коцељева

 

6

01.06.2005

до

31.05.2006

 

--

 

6.

Предузеће за транспорт,трговину

и услуге ''ШЕВИЋ-ТУРС'' Д.О.О. Владимирци

Баталаге – Коцељева

 

2

01.06.2005

до

31.05.2006

 

--

 

 

7.

 

Аутосаобраћајнодруштвено преузеће ''7 јули''

Шабац

Раскршће – Д.Црниљево

8

01.06.2005

до

31.05.2006

--

 

8.

 

 

 

Предузеће за превоз путника,

робе и туристичке услуге

''ЕУРОТРАНС-ТОУРС'' Д.О.О КОЦЕЉЕВА

Дружетић (кафана) - Коцељева - Драгиње

 

11

01.06.2005

до

31.05.2006

--

 

9.

 

Предузеће за превоз путника,

робе и туристичке услуге

''ЕУРОТРАНС-ТОУРС'' Д.О.О КОЦЕЉЕВА

Коцељева -Д.Крај - Зукве

4

01.09.2005.до

31.08.2006.

_

10.

Предузеће за превоз путника,

робе и туристичке услуге

''ЕУРОТРАНС-ТОУРС'' Д.О.О КОЦЕЉЕВА

Коцељева-

Каменица-

Драгиње-

Коцељева

2

01.09.2005.до

31.08.2006.

_

11.

Предузеће за превоз путника,

робе и туристичке услуге

''ЕУРОТРАНС-ТОУРС'' Д.О.О КОЦЕЉЕВА

Коцељева –Ћуковине-

Д.Црниљево

4

01.09.2005.до

31.08.2006.

_

12.

Предузеће у приватној својини за туристичко посредовање и превоз путника и робе у друмском саобраћају '' Тамнава Тоурс '' д.о.о. из Коцељеве

Коцељева-

Ш.Каменица-

Д.Црниљево

5

11.02.2006.

до

31.05.2006.

 

_

 

1.5. Саобраћај теретних возила

Саобраћај теретних возила у насељу Коцељева се углавном одвија преко градске магистрале – обилазнице М-21. Кроз центар насеља саобраћај теретних возила одвија се улицама 6 личке дивизије, Немањине, Карађорђеве, Душанове и Миће Станојловића до изласка на магистрални пут М-21.

Најзначајнији превоз терета на подручју Коцељеве је обављало Аутосаобраћајно предузеће “Стрела” Коцељева до њене приватизације, а сада више приватних предузећа од којих је најзначајније “Отпод промет”.

1.6. Станице за снабдевање горивом

На подручју ГП-а налазе се две станице за снабдевање свим врстама горива. Једна станица за снабдевање горивом се налазу у насељу у Немањиној улици . Капацитет станице је 90000 литара са 5 точионих места. Друга станица се налазу на магистралном путу. Капацитет станице је 120000 литара са 5 точионих места.

Обе станице за снабдевање горивом припадају ”Југопертол”-у.

2. ПТТ САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Фиксни телефонски саобраћај

Чворна телефонска централа типа " SL 2000/224 ", укупног капацитета комутације од 1808 прикључака, смештена је у одговарајућем зиданом објекту у ул. Омладинској. ЧЦ "КОЦЕЉЕВА" и има два кабловска подручја. Прво, капацитета 600x4 , покрива насеље Коцељева и практично се поклапа са обухватом Плана генералне регулације. Друго je капацитета 200x4 и обухвата суседна сеоска насеља: Дружетић, Бресницу, Зукве, Мали Бошњак и Суботицу. На 100 становника инсталирано је и у функцији 28,45 телефонских прикључака. Постојеће стање ТТ мреже представљено је у Табели 1.

Табела 1. Постојеће стање ТТ мреже на подручју ЧЦ "КОЦЕЉЕВА"

кабл.

подручје

Година

изградње

капацитет

кабла

(четворки)

број

парица

број претплатника

слободне парице

број

захтева

директни

двојници

укупно

N 1

1991

600

1200

774

502

1276

175

290

N 2

1995

200

400

270

208

478

13

132

укупно

800

1600

1044

710

1754

188

422

У телефонски саобраћај је укључено 1808 претплатника, што је укупни капацитет централе. Резерви у капацитетима каблова нема. Разделник у телефонској централи је на крају амортизационог периода. Међуразделник не постоји.

Не постоје уређаји за вишеструко коришћење парица.

Евидентирано је 422 захтева за нове прикључке који не могу да се реализују.

На подручју обухвата Плана генералне регулације изграђена је кабловска канализација у дужини од 1493 m . Канализација је изведена са бројем цеви који задовољава перспективно решење и капацитете каблова приступне мреже и спојних оптичких ТТ каблова и то: у улици Омладинској 134 m, у ул ици Немањиној 974m , у улици Милована Глишића 171 m и у улици Николе Ђукића 214 m . Примарна ТТ мрежа је изграђена као доминантно подземна, а индивидуални прикључци (секундарна мрежа) у обухвату плана су углавном ваздушни.

ЧЦ "КОЦЕЉЕВА" је спојним коаксијалним ТТ каблом повезана на главну аутоматску телефонску централу "ШАБАЦ"

Због попуњености свих капацитета и великог броја нереализованих захтева за новим прикључцима, постојећа присупна ТТ мрежа на реону ЧЦ "КОЦЕЉЕВА" је ограничавајући фактор развоја насеља Коцељева и суседних сеоских насеља (Дружетића, Бреснице, Зукви, Малог Бошњака и Суботице).

Мобилни телефонски саобраћај

У обухвату Плана генералне регулације, на брду Ловац, изграђена је базна радио-станица и радио-релејна станица мобилне телефоније "КОЦЕЉЕВА" фаза IV, Предузећа мобилне телефоније "СРБИЈА БК -ПТТ" Београд (МОБТЕЛ) која обезбеђује квалитетан мобилни телефонски саобраћај мреже 063.

 

Најближа базна радио-станица мобилне телефоније Предузећа за телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Београд, је на силосу млинске индустрије у Драгињу и она није у стању да обезбеди квалитетан мобилни телефонски саобраћај корисницима мреже 064 у насељу Коцељева и у већем (јужном) делу општине. У току је изградња базне радио-станице и радио релејне станице на локацији уз Убски пут, која ће омогућити квалитетан мобилни телефонски саобраћај мреже 064 корисницима у обухвату Плана генералне регулације и на значајном делу општине Коцељева.

ULICE U KOCELJEVI