Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Koceljevačke novosti


 Matičar
 
Poštovani građani, pozivom na telefon broj: 015/556-002 ili putem e-mail adrese maticar.koceljeva@gmail.com možete u Opštinskoj upravi, Odeljenje za opštu upravu i javne službe Opštine Koceljeva pribaviti sledeća dokumenta:
 
• izvod iz knjige rođenih
• izvod iz knjige venčanih
• izvod iz knjige umrlih
• internacionalni izvod iz knjige rođenih
• internacionalni izvod iz knjige venčanih
• internacionalni izvod iz knjige umrlih
• uverenje o državljanstvu
• uverenje o slobodnom bračnom stanju
Odgovorno zaposleno lice će odmah nakon poziva utvrditi da li su ispunjeni uslovi za izdavanje traženog dokumenta i o tome obavestiti zainteresovano lice. Takođe će pružiti informaciju o ceni i načinu dostavljanja. Potom će sačiniti dokument i otpraviti ga kao vredonosnu pošiljku zainteresovanom licu, dostavom na kućnu adresu.
 
NARUČIVANJE DOKUMENATA
 
- Naručivanje telefonom (015/556-002) izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i uverenja o državljanstvu
- Naručivanje putem interneta izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenja o državljanstvu na e-mail adresu maticar.koceljeva@gmail.com

Napomena: neophodno je uz lične podatke (Ime, prezime, ime roditelja, datum rođenja/venčanja/smrti, mesta prebivališta naručioca navesti i broj telefona, adresu stanovanja i e-mail adresu naručioca).
Naručiocu će biti odgovoreno u roku od 24 sata.

 
Promena ličnog imena
 
Za promenu ličnog imena podnosi se:

- Zahtev sa navođenjem razloga za promenu
- Uverenje o državljanstvu ( ne starije od 6 meseci )
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Izvod iz matične knjige venčanih ( za lice koje je u braku )
- Presuda o razvodu braka ( ako je brak razveden )
- Izvod iz matične knjige rođenih za decu ( za lice koje ima decu )
- Uverenje Ministarstva finansija, poreske uprave filijala Koceljeva da je izmirio poreske obaveze
- Uverenje da se protiv lica ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica kod nadležnog Opštinskog i Okružnog suda.
- Uverenje o prebivalištu.
- Uplata Republičke administrativne takse od 800,00 dinara za žiro račun 840-742221843-57 primalac, budžet Republike Srbije model 97 poziv na broj: 57-046.
Od 01.01.2011. godine naknada na ime troškova postupka pred Opštinskom upravom od 2.030,00 dinara uplaćuje se na žiro račun 840-742351843-94 model 97, poziv na broj 57-046.

 
Sklapanje braka
 
Budući supružnici uz zahtev za sklapanje braka matičaru podnose:
- Važeće lične karte
- Uplata Republičke administrativne takse od 320,00 dinara za žiro račun 840-742221843-57 primalac, budžet Republike Srbije model 97 poziv na broj: 57-046.
- Uplatu naknade na ime troškova venčanja radnim danom u iznosu od 1.020,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94 model 97, poziv na broj: 57-046.
- Uplatu naknade na ime troškova venčanja u dane vikenda i državnih praznika u iznosu od 2.030,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94 model 97, poziv na broj: 57-046.

- Uplatu naknade na ime troškova venčanja ukoliko se brak sklapa u restoranu ili nekom drugom mestu (izvan službenih prostorija) u iznosu od 10.100,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94, poziv na broj: 57-046.


 
BRAK SA STRANIM DRŽAVLJANINOM
 
Ukoliko je budući supružnik strani državljanin matičaru podnosi:

- Izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu (po bečkoj ili pariskoj konvenciji)
- Dokaz o državljanstvu
- Dokaz da je slobodnog bračnog stanja i da po propisima zemlje čiji je državljanin (lični podaci stranog državljanina) ne postoje smetnje za sklapanje braka sa državljaninom Republike Srbije (da su navedeni svi lični podaci državljanina Republike Srbije)
- Uplata Republičke administrativne takse od 320,00 dinara za žiro račun 840-742221843-57 primalac, budžet Republike Srbije model 97 poziv na broj: 57-046.
- Uplatu naknade na ime troškova venčanja radnim danom u iznosu od 1.020,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94 model 97, poziv na broj: 57-046.
- Uplatu naknade na ime troškova venčanja u dane vikenda i državnih praznika u iznosu od 2.030,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94 model 97, poziv na broj: 57-046.

- Uplatu naknade na ime troškova venčanja ukoliko se brak sklapa u restoranu ili nekom drugom mestu (izvan službenih prostorija) u iznosu od 10.100,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94, poziv na broj: 57-046.


 
ODREĐIVANJE IMENA NOVOROĐENOM DETETU
 
Upis u matičnu knjigu rođenih.

Za određivanje imena novorođenom detetu matičaru se lično podnosi:
- Važeće lične karte roditelja
- Po potrebi i druga dokumenta
- Ukoliko je dete rođeno van braka potrebno je da otac da izjavu o priznavanju očinstva i da se majka saglasi sa priznavanjem očinstva .

 
UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
 
Za upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih podnosi se:

- Potvrda o smrti (2 primerka)
- Lična karta ili putna isprava umrlog
- Lična karta prijavioca smrti.

 
IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA ROĐENIH, MATIČNIH KNJIGA VENČANIH I MATIČNIH KNJIGA UMRLIH
 
Za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga venčanih i matičnih knjiga umrlih matičaru se podnosi :
- Usmeni ili pismeni zahtev (MKR, MKV, MKU) sa podacima
- Uplata Republičke administrativne takse od 440,00 dinara na žiro račun 840-742221843-57 model 97, poziv na broj: 57-046.
- Uplata naknade na ime troškova postupka pred gradskom upravom od 300,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94 model 97, poziv na broj: 57-046.
-Izdavanje izvoda iz knjiga rođenih, venčanih i umrlih na internacionalnom obrascu:
- Uplata Republičke administrativne takse od 740,00 dinara na žiro račun 840-742221843-57 model 97, poziv na broj: 57-046.
- - Uplata naknade na ime troškova postupka pred gradskom upravom od 1.650,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94 model 97, poziv na broj: 57-046
 
IZDAVANJE UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU
 
Za izdavanje uverenja o državljanstvu za lica upisana u evidencije o državljanima koje se vode za opštinu Koceljeva, matičaru se podnosi :
- Usmeni ili pismeni zahtev sa podacima
- Uplata Republičke administrativne takse od 800,00 dinara na žiro račun 840-742221843-57 model 97, poziv na broj: 57-046
- Uplata naknade na ime troškova postupka pred opštinskom upravom od 300,00 dinara na žiro račun 840-742351843-94 model 97, poziv na broj: 57-046.
 
Poštovani građani u prilici ste da, pozivom na telefon broj: 015/556-002, naručite i dobijete na kucnu adresu:

- Izvod iz matične knjige rođenih
- Izvod iz matične knjige venčanih
- Izvod iz matične knjige umrlih
- Uverenje o državljanstvu

Pre izdavanja dokumenata, matičaru se moraju dostaviti dokazi o izvršenoj uplati taksi na sledeću adresu: Opštinska uprava Koceljeva, za matičara, ul. Nemanjina br. 74, 15220 Koceljeva.

 

 

 

  


Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matičar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vožnje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587