Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Arhiva

 Koceljevačke novosti


Dokumenta

Odluke, pravilnici, uputstva....


Sadržaj:

- Opšte

- Budžet i ostale finansijske odluke

- Opšta uprava i javne službe

- Ubanizam i saobraćaj

- Dokumenta Predškolske ustanove ,,Poletarac''

- Dokumenta Biblioteke ,,Janko Veselinović''


Opšte odluke

- Statut Opštine Koceljeva

- Odluka o Opštinskoj upravi

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta....

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta od 25.12.2018. godine

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta od 19.05.2021. godine

- Ovlašćena lica u Opštinskoj upravi

- Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina

- Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini opštine Koceljeva

- Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

- Odluka o boravišnoj taksi

- Odluka o naknadama koje predstavljaju prihod ostvaren delatnoscu Opštinske uprave, službi i organizacija

- Odluka o opštinskim administrativnim taksama

- Pravilnik o bližem uređivanju sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

- Pravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama


Budžet i ostale finansijske odluke

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2021. GODINU

Odluka o angažovanju eksterne revizije za završni račun budžeta za 2020. godinu

Oluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Koceljeva za 2020. godinu

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2019. GODINU

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2018. GODINU

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Koceljeva za 2018. godinu


ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2017. GODINU

Na linku se uz Odluku o budžetu za 2017. godinu nalaze i četiri izvršena rebalansa, Rešenje o promeni aproprijacije, Zaključak - namenski transfer, Rešenje o tekućoj rezervi i Uputstvo za pripremu odluke o budžetu.

Odluka o završnom računu budžeta za 2017. godinu


- Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Koceljeva za prvih šest meseci 2018 godine

- Pravilnik o budžetskom računovodstvu

- Pravilnik o korišćenju sredstava budžeta opštine za davanje poklona

- Pravilnik o korišćenju sredstava budžeta opštine za reprezentaciju

- Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna odnosna računa konsolidovanog računa trezora

- Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta

- Strategija upravljanja rizicima opštine Koceljeva

- Uputstvo o radu trezora

- Zaključak - Ovlašćenje za reprezentaciju

- Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone (važi Odluka doneta 2014. godine

- Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu...

- Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obeznika koji vode poslovne knjige u ...

- Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

- Odluka o visini stope amortizacije

- Izveštaj i mišljenje revizora od 10.05.2017. godine

- Izveštaj o reviziji za 2015. godinu

- Izveštaj o reviziji za 2016. godinu

- Odluka o lokalnim komunalnim taksama

- Odluka o zaštiti i unapređenju životne sredine opštine Koceljeva

- Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Koceljeva


Opšta uprava i javne službe

- Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju opštine Koceljeva

- Lokalni akcioni plan za izbeglice

- Lokalni akcioni plan za razvoj usluga socijalne zaštite

- Lokalni akcioni plan za Rome

- Odluka o naknadama članovima UO i NO javnih preduzeća i ustanova

- Odluka o obrazovanju opštinskog tima za inkluziju Roma

- Odluka o obrazovanju Štaba za vanredne situacije

- Odluka o određivanju matičnih područja

- Odluka o osnivanju Fonda za stipendiranje studenata

- Odluka o prevozu zaposlenih u Osnovnoj školi i Srednjoj školi

- Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika Srednje skole

- Odluka o socijalnoj zaštiti

- Odluka o stambenim modelima za rešavanje stambenih potreba Roma

- Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana u oblasti sporta

- Pravilnik o postupku dodele sredstava udruženjima gradjana, crkvama i verskim zajednicama opštine Koceljeva

- Pravilnik o radu Fonda, kriterijumima, uslovima i načinu dodeljivanja nagrade i pomoći iz sredstava Fonda studentima opštine Koceljeva

- Rešenje o imenovanju Saveta za migracije

- Rešenje o imenovanju tima za inkluziju Roma

- Rešenje o postavljanju Štaba za vanredne situacije

- Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu u Predškolskoj ustanovi ,,Poletarac'' Koceljeva


Urbanizam i saobraćaj

- Odluka o donošenju Prostornog plana opštine Koceljeva

- Odluka o bezbednosti saobraćaja na putevima

- Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima

- Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta


Dokumenta Predškolske ustanove ,,Poletarac'' Koceljeva

- Godišnji plan 2017/2018

- Izveštaj o radu 2016/2017

- Predškolski program

- Razvojni plan 2013 - 2018

- Statut PU ,,Poletarac'' Koceljeva

- Pravilnik o kriterijumima za prijem dece

- Pravilnik o bezbednosti dece PU ,,Poletarac''

- Pravilnik o nabavkama


Dokumenta Biblioteke ,,Janko Veselinović'' iz Koceljeve

- Odluka o osnivanju br. 06-46 od 25.12.1996. godine

- Pojedinačni kolektivni ugovor br. 54 od 15.11.1994. godine

- Poslovnik o radu Upravnog odbora br. 76 od 04.03.2003. godine

- Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti br. 27 od 24.01.2003.

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Biblioteke br. 45-2017 od 25.08.2017. godine

- Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Biblioteci br. 25-2013 od 11.10.2013. godine

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova u Centru za kulturu Janko Veselinovic br. 12 od 12.02.1993. godine

- Pravilnik o platama u Biblioteci od 28.10.2008. godine

- Pravilnik o pravima i dužnostima učesnika Festivala zimnice u Koceljevi br. 55-2014 od 12.09.2014. godine

- Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu od 15.11.2009. godina

- Pravilnik o zastiti od pozara u Biblioteci br. 117 od 30.12.2010. god.

- Statut i Rešenje br. 06-1 od 29.01.1997. godine

- Uputstvo o upotrebi pečata u Biblioteci br. 200 od 24.07.2003. god.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter
 

Objedinjena procedura


Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matičar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca

Red vožnje

Zavičajni muzej

 

 

 


 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587